เครื่องอบพลังแสงอาทิตย์

ข้อมูลผลงาน

  4      0     
 
Creative Commons License
เครื่องอบพลังแสงอาทิตย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เครื่องอบพลังแสงอาทิตย์
คำอธิบาย :  วุ้นลูกตาลกรอบ จะต้องอาศัยพลังแสงอาทิตย์จึงจะได้มาตรฐานสำหรับการตากเพื่อให้วุ้นกรอบดีมีคุณภาพ ขณะนี้มีกลุ่มแม่บ้านหลายๆกลุ่มสามารถผลิตเป็นสินค้า OTOP. มีการดัดแปลงเป็นวุ้นลูกตาลกรอบรสดั้งเดิมสีขาวขุ่น วุ้นกรอบรสใบเตยหอมสีเขียว วุ้นกรอบสีอัญชัน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เพ็ญศิริ ศิริรักษ์ หนูมณี
คำสำคัญ :   วุ้นลูกตาล, วุ้นลูกตาลกรอบใบเตย, เครื่องอบ, พลังแสงอาทิตย์, ลูกตาล, วุ้นลูกตาลกรอบอัญชัน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (76.31 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง