VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน มาลาอธิษฐาน

ข้อมูลผลงาน

  89      32     
 
Creative Commons License
VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน มาลาอธิษฐาน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน มาลาอธิษฐาน
คำอธิบาย :  VDO การสาธิตทำมาลาอธิษฐาน ในงาน "กาดสืบสานครัวฮัก" และ "กาดสืบสานงานทำมือ" วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   นิศารัตน์ เอกรักษา, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, อุษา ศรีสุวรรณ
คำสำคัญ :   ล้านนา, เครื่องหอม, เชียงใหม่, ดอกไม้, งานทำมือ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, Flash Clip, Resource Review, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (348.06 MB)