วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.49

ข้อมูลผลงาน

  36      14     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.49 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.49
คำอธิบาย :  การเสริมสมรรถนะยูเรเนียม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ...ท่องป่าสะแกราช
Wi-Fi ดีหรือร้ายกันแน่
ไฮโดรโฟน
กระบวนการเผาไหม้ของวัสดุพอลิเมอร์
โด่ไม่รู้ล้ม
ผักเชียงดา...ผักพื้นบ้านของไทยสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
การสร้างเครื่องทดสอบแรงเฉือนโดยตรงขนาดใหญ่
กรดไขมัน...ชนิดไหนที่เราต้องการ
เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชัน
ด้วงดินขอบทองแดง...แมลงอนุรักษ์ในป่าสะแกราช
มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ
เครื่องมือและวิธีการสร้างตะกอนจุลินทรีย์
ลักษณะเม็ดในระบบบำบัดน้ำเสีย แบบไร้อากาศชนิดยูเอเอสบี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   ไฮโดรโฟน, ผักเชียงดา, ยูเรเนียม, กรดไขมัน, ด้วงดินขอบทองแดง, การสร้างเครื่องทดสอบแรงเฉือน, โด่ไม่รู้ล้ม, กระบวนการเผาไหม้, Wi-Fi ดีหรือร้ายกันแน่, มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ, ท่องป่าสะแกราช, ระบบบำบัดน้ำเสีย, วิธีการสร้างตะกอนจุลินทรีย์, เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชัน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (92.85 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง