วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.49

ข้อมูลผลงาน

  33      18     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.49 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.49
คำอธิบาย :  การวิจัยมะลิพื้นเมืองในประเทศไทย
ชีววิทยา...ความซับซ้อนอันทรงเสน่ห์
มัลติมีเดียการกำจัดขยะอันตราย
ชีวมวลกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในโลกแห่งอนาคต
ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) : ศาสตร์ใหม่แห่งวงการชีววิทยา
เห็ดกับระบบนิเวศ
โสม
การเขียนภาพสัตว์เชิงวิชาการ
เรื่องเผ็ดๆ ของพริก
น้ำมันงาเจียง...เส้นทางใหม่สู่การแก้ปัญหาสุขภาพ
เห็ดหลินจือ : อาหารสุขภาพสำหรับศตวรรษที่ 21
พาเที่ยวงาน...สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 49
การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอมไซม์ไทโรซิเนสของเถาสิรินธวัลลี (สามสิบสองประดง)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   การวิจัยมะลิพื้นเมือง, การกำจัดขยะอันตราย, เห็ดกับระบบนิเวศ, การเขียนภาพสัตว์, โสม, เห็ดหลินจือ, น้ำมันงาเจียง, พริก, ชีวมวลกับการดำรงชีวิตของมนุษย์, ชีวสารสนเทศศาสตร์, สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 49, ชีววิทยา, สามสิบสองประดง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ