วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.49

ข้อมูลผลงาน

  58      31     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.49 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.49
คำอธิบาย :  วว.กับโครงการหลวง
สัมภาษณ์พิเศษ...ย้อนความทรงจำ 43 ปี วว. กับ ศ.ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล
การจัดการสารสนเทศขององค์กร
รู้ไว้-บอกต่อ
วว.กับความหลากหลายทางชีวภาพ
ชีวมวล : แหล่งพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม
แนะนำสถานีวิจัยลำตะคอง
World Cup 2006
การเขียนภาพสัตว์ทางวิชาการ
ต้นทุนการผลิตบล็อกประสาน
ตำนานบล็อกดินซีเมนต์และบล็อกประสาน วว. ตอนที่ 2
วว. กับ ISO 9000
7 งานวิจัยเด่นจาก วว.
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   การจัดการสารสนเทศขององค์กร, ต้นทุนการผลิตบล็อกประสาน, รู้ไว้-บอกต่อ, วว.กับความหลากหลายทางชีวภาพ, การเขียนภาพสัตว์ทางวิชาการ, วว.กับโครงการหลวง, World Cup 2006, สัมภาษณ์พิเศษศ.ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล, วว. กับ ISO 9000, ตำนานบล็อกดินซีเมนต์และบล็อกประสาน, สถานีวิจัยลำตะคอง, 7 งานวิจัยเด่นจาก วว., ชีวมวล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (108.54 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง