วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.48

ข้อมูลผลงาน

  44      29     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.48 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.48
คำอธิบาย :  ความ(เหนื่อย)ล้าของรถยนต์
ไบโอดีเซล...พลังงานมหัศจรรย์จากน้ำมันพืช
เมื่อ บิล เกตส์ เยือนไทย
ระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งร่วมกับตัวกรองเมมเบรนความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้า
โกฐน้ำเต้า
เครื่องอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปูนซีเมนต์มอร์ต้าและดินเหนียว
อาหารเป็นพิษจากจุลินทรีย์
น้ำมันอะโวกาโดกับความงาม
การทำสครับให้ผิวใสด้วยสมุนไพรไทย
ควันหลงจาก...งานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์ฯ 42 ปี วว.
เทคนิคและการประยุกต์ใช้หลักการตรวจสอบโดยไม่ทำลายสำหรับชิ้นส่วนวัสดุของเครื่องจักรกังหันไอน้ำ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2548 วิทยาศาสตร์...มีคำตอบ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   ระบบบำบัดน้ำเสีย, น้ำมันอะโวกาโด, การทำสครับให้ผิวใส, บิล เกตส์ เยือนไทย, สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2548, อาหารเป็นพิษจากจุลินทรีย์, ไบโอดีเซล, เครื่องจักรกังหันไอน้ำ, ความ(เหนื่อย)ล้าของรถยนต์, โกฐน้ำเต้า, งานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์ฯ 42 ปี วว., เครื่องอัดขึ้นรูป
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ