วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่20 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.48

ข้อมูลผลงาน

  54      21     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่20 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.48 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่20 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.48
คำอธิบาย :  สารผู้ว่าการ
ผลงานเด่น วว.
สัมภาษณ์พิเศษ นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
มุมไอที
การพัฒนาเครื่องต้นแบบผลิตไบโอดีเซล
การพัฒนาทรัพยากรพรรณพืชสมุนไพรที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์
คิด(ส์)คิดวิทย์
ตำนานบล็อกดินซีเมนต์และบล็อกประสาน วว.
เทศการวันดอกไม้บานใน วว.
เทคโนโลยีสกัดโปรตีนเข้มข้นจากหัวกุ้ง
ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชจากสารสกัดเมล็ดมันแกว
การผลิตน้ำมันมะพร้าวบีบเย็นคุณภาพสูง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช, ผลงานเด่น วว., การพัฒนาทรัพยากรพรรณพืชสมุนไพร, เทคโนโลยีสกัดโปรตีนเข้มข้นจากหัวกุ้ง, สารผู้ว่าการ, ตำนานบล็อกดินซีเมนต์และบล็อกประสาน, การผลิตน้ำมันมะพร้าวบีบเย็น, คิด(ส์)คิดวิทย์, สัมภาษณ์พิเศษ นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ, มุมไอที, การพัฒนาเครื่องต้นแบบผลิตไบโอดีเซล, เทศการวันดอกไม้บานใน วว.
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ