วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.- มี.ค.48

ข้อมูลผลงาน

  34      23     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.- มี.ค.48 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.- มี.ค.48
คำอธิบาย :  เมื่อ...เจ้าของรางวัลโนเบลมาเมืองไทย
เอทานอล...แก๊สโซฮอล์ จากรากมันสู่รากแก้ว
วายร้ายไอที
ทรัพยากรเห็ดในป่าสะแกราช
อาร์คีจุลินทรีย์สายพันธุ์แกร่ง
คลื่น(...)ลูกใหม่ หลายสิ่งเปลี่ยนไป
เปราะหอม
มะลิลา
วิทยาศาสตร์แกเลอรี่
ผลิตภัณฑ์อิฐกระดาษ
เรื่อง...ของแคลเซียม
Spa ไทยไฮเทค
ชาเขียวมหัศจรรย์จริงหรือ?
ห้องสมุดทันสมัยของนักวิจัยทันโลก
การศึกษาเบื้องต้นการปลูกผักเหมียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   Spa ไทยไฮเทค, เปราะหอม, ห้องสมุดทันสมัย, อาร์คีจุลินทรีย์, เอทานอล...แก๊สโซฮอล์, วายร้ายไอที, เจ้าของรางวัลโนเบลมาเมืองไทย, คลื่น(...)ลูกใหม่, ชาเขียวมหัศจรรย์จริงหรือ, การปลูกผักเหมียง, วิทยาศาสตร์แกเลอรี่, ทรัพยากรเห็ด, มะลิลา, เรื่อง...ของแคลเซียม, ผลิตภัณฑ์อิฐกระดาษ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (103.52 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง