วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.47

ข้อมูลผลงาน

  44      22     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.47 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.47
คำอธิบาย :  พรรณไม้ในพระนามมหาราชินี
เก็บตกบรรยากาศ 41 ปี วว.
คุณภาพอากาศในบ้านกับสุขภาพ
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการหมักกรด ในกระบวนการบำบัดแบบไร้อากาศ สำหรับน้ำเสียที่มีโปรตีนสูง
การประเมินฟิล์มสีป้องกันสาหร่าย
สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่
เทคนิคและการประยุกต์ใช้หลักการตรวจสอบโดยไม่ทำลายสำหรับชิ้นส่วนวัสดุของเครื่องจักรกังหันไอน้ำ
Scenario Planning (I)
สมุนไพรในเภสัชตำรับของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลของไทอามินในระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต การตาย และลักษณะที่ผิดปกติของลูกปลานิล
ผักหวานบ้าน ตอนที่ 1
วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า
รักษาโรคหัวใจและมะเร็งด้วยซีลีเนียม
อาหารทะเลกับสารหนู
พุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์
เทคนิคการทำครีมและโลชัน
เตรียมพร้อมก่อนเลือกใช้ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจ SMEs
ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   สมุนไพรไทย, เก็บตกบรรยากาศ 41 ปี วว., ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการหมักกรด, ชิ้นส่วนวัสดุของเครื่องจักรกังหันไอน้ำ, เทคนิคการทำครีมและโลชัน, ผักหวานบ้าน, วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า, รักษาโรคหัวใจและมะเร็งด้วยซีลีเนียม, การประเมินฟิล์มสีป้องกันสาหร่าย, คุณภาพอากาศในบ้านกับสุขภาพ, เตรียมพร้อมก่อนเลือกใช้ซอฟต์แวร์, ผลของไทอามิน, พรรณไม้ในพระนามมหาราชินี, อาหารทะเลกับสารหนู, ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท, Scenario Planning (I), พุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์, สมุนไพรในเภสัชตำรับของสาธารณรัฐประชาชนจีน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (106.10 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง