วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่19 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.47

ข้อมูลผลงาน

  37      13     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่19 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.47 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่19 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.47
คำอธิบาย :  สารผู้ว่าการ
โลกยุคโมเลกุล
สารอะคริลาไมด์ (Acrylamide) ภัยใกล้ตัวหรือไม่
สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่
การวิจัยข้าวหลามดง (2) : ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและฤทธิต้านอักเสบ
ผลของรากกระถินเทพาต่อความสามารถในการรับแรงดึงของดินในสนาม
สาหร่ายบนพื้นผิวกับมาตรการป้องกัน-แก้ไข (1)
ยกเมฆ...มาเล่าให้ฟัง
เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (ตอนจบ)
วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า
แนะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
รู้จักกับ ERP
แนะนำศูนย์เทคโนโลยีปุ๋ย
โทษผมทำไม : นกมีหูหนูมีปีก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   ศูนย์เทคโนโลยีปุ๋ย, ยกเมฆ...มาเล่าให้ฟัง, ผลของรากกระถินเทพา, สมุนไพรไทย, สาหร่ายบนพื้นผิว, สารผู้ว่าการ วว., แนะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ, โลกยุคโมเลกุล, การวิจัยข้าวหลามดง, วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า, นกมีหูหนูมีปีก, รู้จักกับ ERP, เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม, สารอะคริลาไมด์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (98.67 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง