วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.46

ข้อมูลผลงาน

  31      17     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.46 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.46
คำอธิบาย :  พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
พรรณไม้ในวงศ์กระดังงาในสะแกราช
ชนิดของปลาแบนบริเวณอ่าวไทย
สาหร่าย เพื่อนที่น่ารังเกียจ
ดวงตาของนก
การพัฒนาวัคซีนเชื้อเป็นจาก Salmonella
การวิจัยข้าวหลามดง (1) : การวิเคราะห์หากลุ่มสารหลัก
ติดขอบอินเทอร์เน็ต
ศูนย์ข้อมูล วว.
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   ศูนย์ข้อมูล วว, สาหร่าย, การวิจัยข้าวหลามดง, ติดขอบอินเทอร์เน็ต, การพัฒนาวัคซีน, ดวงตาของนก, พรรณไม้ในวงศ์กระดังงา, พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย, ชนิดของปลาแบนบริเวณอ่าวไทย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (101.40 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง