วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.46

ข้อมูลผลงาน

  38      12     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.46 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.46
คำอธิบาย :  ความจำเป็นในการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
อาหารเช้ากับชาวกรุง
โทษผมทำไม ตอน นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า
วิถีชีวิตดีขึ้นได้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หวาน...แต่พลังงานต่ำ
ยำเทคโน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
มารู้จักสาหร่าย ตอน "สาหร่าย" เพื่อนร่วมโลกที่ถูกลืม
สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่
สมุนไพรไทยในเภสัชตำรับของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Peptide bioregulators มีบทบาทอย่างไร
วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า
วัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอล
ทางเลือกใหม่ของการจัดการสิ่งแวดล้อม : การผลิตที่สะอาด
ถังกรองน้ำพื้นฐาน
มุมอินเทอร์เน็ต
ตลาดนัดเทคโนโลยี เครื่องหว่านอาหารกุ้งอัตโนมัติ
ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   ถังกรองน้ำพื้นฐาน, สมุนไพรไทย, นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า, สาหร่าย, เครื่องหว่านอาหารกุ้งอัตโนมัติ, ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท, ยำเทคโน, Peptide bioregulators, สมุนไพรไทยในเภสัชตำรับของสาธารณรัฐประชาชนจีน, วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า, วัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอล, การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์, มุมอินเทอร์เน็ต, วิถีชีวิตดีขึ้น, การผลิตที่สะอาด, อาหารเช้ากับชาวกรุง, หวาน...แต่พลังงานต่ำ, ความจำเป็นในการวิจัยและพัฒนา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (113.89 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง