วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.45

ข้อมูลผลงาน

  44      21     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.45 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.45
คำอธิบาย :  ซุปปลาสกัดเข้มข้นและพร้อมดื่ม
พรรณไม้ในวรรณคดีไทย
พิพิธภัณฑ์กองทุนเพชรของรัสเซีย
การปรับปรุงคุณภาพดินชั้นดินเดิม ถนนสายคลองด่าน-บางบ่อ
วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า
สมุนไพรไทย-ของดีที่มีอยู่
สมุนไพรในเภสัชตำรับของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ฝนกรด
ดัชนีชี้วัดผลกระทบการอ้างอิงของวารสารสำคัญหรือไม่?
ยำเทคโน
มุมอินเทอร์เน็ต
โทษผมทำไม
พรรณไม้ในวงศ์จำปาในเมืองไทย
การจัดการแบบอัตโนมัติเพื่อให้โปรแกรม Windows ทำงานเร็ว
ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   โปรแกรม Windows ทำงานเร็ว, ฝนกรด, ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท, สมุนไพรไทย, วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า, พิพิธภัณฑ์กองทุนเพชร, โทษผมทำไม, สมุนไพรในเภสัชตำรับของสาธารณรัฐประชาชนจีน, ซุปปลาสกัด, พรรณไม้ในวงศ์จำปา, ดัชนีชี้วัดผลกระทบการอ้างอิงของวารสารสำคัญหรือไม่, พรรณไม้ในวรรณคดีไทย, มุมอินเทอร์เน็ต, การปรับปรุงคุณภาพดิน, ยำเทคโน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (92.06 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง