การอิ้วฝ้าย

ข้อมูลผลงาน

  33      10     
 
Creative Commons License
การอิ้วฝ้าย is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การอิ้วฝ้าย
คำอธิบาย :  การอิ้วฝ้าย เป็นการแยกเปลือกและเมล็ดฝ้ายออกจากปุยฝ้าย การอิ้วฝ้ายจะนำปุยฝ้ายค่อย ๆ ป้อนเข้าไประหว่างท่อนไม้ทั้งสอง ระหว่างนั้นก็หมุนฟันเฟืองไปด้วย เพื่อให้ท่อนไม้หมุนและแยกเปลือกและเมล็ดฝ้ายออกคนละด้าน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   เครื่องอิ้วฝ้าย, การอิ้วฝ้าย, ภูมิปัญญาชาวบ้าน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (4.02 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง