โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย

ข้อมูลผลงาน

  3,462      4,580     
 
Creative Commons License
โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย
คำอธิบาย :  โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ในโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขของศาสนจักรโรมันคาทอลิก เสด็จเยือนประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทย โดยในงานนี้จะเป็นงานที่มีคณะนักขับร้องประสานเสียงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คาทอลิกจำนวนมากถึง 1,000 คน ในชื่อวง “Thai Catholic Choir” อีกทั้งยังเป็นโอกาสครบรอบ 350 ปีมิสซังสยามนับตั้งแต่ที่ศาสนจักรคาทอลิกได้เข้ามาในประเทศไทยอีกด้วย

นับเป็นเวลาที่ยาวนานถึง 35 ปี นับตั้งแต่ที่สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ได้เคยเสด็จเยือนประเทศไทยในปี พ.ศ. 2527
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ :   พิธีกรรมทางศาสนา, แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์, Thai Catholic Choir, ประมุขของศาสนจักรโรมันคาทอลิก, คณะนักขับร้องประสานเสียง, สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส, สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย, ศาสนจักรโรมันคาทอลิก, การเสด็จเยือนประเทศไทย, โน้ตเพลง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (236.08 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (12.56 MB)