แผ่นพับ แนะนำศาลปกครอง ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลผลงาน

  1,301      545     
 
Creative Commons License
แผ่นพับ แนะนำศาลปกครอง ภาษาอังกฤษ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แผ่นพับ แนะนำศาลปกครอง ภาษาอังกฤษ
คำอธิบาย :  แผ่นพับ แนะนำศาลปกครอง ภาษาอังกฤษ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานศาลปกครอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
คำสำคัญ :   แนะนำศาลปกครอง ภาษาอังกฤษ, คดีปกครอง, เอกสารแนะนำ, แผ่นพับ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, อื่นๆ