วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.38

ข้อมูลผลงาน

  38      21     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.38 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.38
คำอธิบาย :  สารบัญ
ไซเบอร์สเปซ
สิทธิเสรีภาพของการสื่อสาร
การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพิ่มผลผลิตข้าวโพด ถั่วเหลือง มะเขือ
ผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาตาลโตนด
ยำเทคโน
การสำรวจหน้าดินของสหประชาชาติ
สาหร่ายกับศักยภาพที่รอการพัฒนา
ไม้ประดับ-สมุนไพร
สกัดเพกตินในผัก
วท.บันทึก
เกร็ดน่ารู้เรื่องปาล์ม
การผลิตสารเลซิติน
การเตรียมแม่แบบปั้มนูน
ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ :   วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, ปาล์ม, แม่แบบปั้มนูน, วว, ไม้ประดับ-สมุนไพร, สิทธิเสรีภาพของการสื่อสาร, วารสาร, การสำรวจหน้าดิน, ยำเทคโน, วท.บันทึก, ผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาตาลโตนด, สกัดเพกตินในผัก, เพิ่มผลผลิตข้าวโพด ถั่วเหลือง มะเขือ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาหร่าย, การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย, วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท, ไซเบอร์สเปซ, สารเลซิติน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ