ข้อมูลผลงาน

  6      1     
 
ชื่อเรื่อง :  
คำอธิบาย :  สารบัญ
สารจากผู้ว่าการ
ตีนเป็ด
น้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก
อันตรายจากสารผสมอาหาร
ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงงานแปรรูปน้ำเสาวรส
SiC whiskers
ปรับปรุงพันธุ์โค
ยำเทคโน
รางระบายน้ำเฟอร์โรซีเมนต์
เพิ่มผลผลิตพืชด้วยระบบราก
อันตรกิริยาระหว่างตะกั่วกับเบนโทไนต์
เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
ปัญหาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมไม้อัด
การระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสียของจีน
ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชนบท
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  
คำสำคัญ :  
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (115.45 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง