พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์

ข้อมูลผลงาน

  8      4     
 
Creative Commons License
พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์
คำอธิบาย :  พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ เป็น 1 ใน 4 พระตำหนักภายในพระราชวังสนาม​จันทร์ เป็นพระตำหนัก 2 ชั้น ลักษณะ​คล้ายปราสาทผสมระหว่างศิลปะเรอแนซ็องส์ของประเทศฝรั่งเศสกับอาคารแบบฮาล์ฟ ทิมเบอร์ของประเทศอังกฤษ จุดเด่นของพระตำหนักอยู่ที่ป้อมหรือหอคอยที่มุมอาคาร ยอดหลังคาเป็นกรวยแหลมแบบปราสาท ด้านหน้าของพระตำหนักมีอนุสาวรีย์ของ ย่าเหล สุนัขที่พระองค์ทรงเลี้ยง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฐิติมา ธรรมบำรุง
คำสำคัญ :   พระตำหนัก, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, รัชกาลที่ 6, พระราชวังสนาม​จันทร์​, ร.6, พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์, นครปฐม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ