พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์

ข้อมูลผลงาน

  18      14     
 
Creative Commons License
พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์
คำอธิบาย :  ป้อมหรือหอคอยที่มุมอาคารพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 พระตำหนักภายในพระราชวังสนาม​จันทร์​ เป็นพระตำหนัก 2 ชั้น ลักษณะ​คล้ายปราสาทผสมระหว่างศิลปะเรอแนซ็องส์ของประเทศฝรั่งเศสกับอาคารแบบฮาล์ฟ ทิมเบอร์ของประเทศอังกฤษ หนึ่งในจุดเด่นของพระตำหนักอยู่ที่ป้อมหรือหอคอยที่มุมอาคาร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฐิติมา ธรรมบำรุง
คำสำคัญ :   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, ป้อมอาคาร, หอคอย, พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์, พระราชวังสนาม​จันทร์​, ร.6, พระตำหนัก, นครปฐม, รัชกาลที่ 6
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ