แนวทางการจัดการ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล

ข้อมูลผลงาน

  150      124     
 
Creative Commons License
แนวทางการจัดการ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แนวทางการจัดการ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล
คำอธิบาย :  คู่มือแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล นี้ ได้อธิบายแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษตามบริบทของสถานศึกษาในมิติของคุณภาพผู้เรียนที่ต้องการ คุณสมบัติครูผู้สอน ระบบหลักสูตร สื่อการสอน และการวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยสถานศึกษา สามารถพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของตนเองตามความเข้มข้น 3 ระดับได้ในทุกมิติตามความพร้อมและศักยภาพของโรงเรียน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำสำคัญ :   แนวทางการสอน, คู่มือ, class, general english program, english, ภาษาอังกฤษ, Intensive english program, International program
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   แผนการสอน, หนังสือ, กลยุทธ์การสอน