ปฏิรูปการเรียนรู้ : ผู้เรียนสำคัญที่สุด สูตรสำเร็จหรือกระบวนการ

ข้อมูลผลงาน

  61      44     
 
Creative Commons License
ปฏิรูปการเรียนรู้ : ผู้เรียนสำคัญที่สุด สูตรสำเร็จหรือกระบวนการ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ปฏิรูปการเรียนรู้ : ผู้เรียนสำคัญที่สุด สูตรสำเร็จหรือกระบวนการ
คำอธิบาย :  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้และพัฒนาตนเองได้
ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
คำสำคัญ :   การพัฒนาผู้เรียน, ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, การพัฒนาตนเอง, บัณฑิตวิทยาลัย มศว., การส่งเสริมผู้เรียน, มศว., พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, LCCL Books, การเรียนรู้ของผู้เรียน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (9.53 MB)