วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  11,523
  1,378

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive Innovation
คำอธิบาย :  Disruptive Iovatio คือ นวัตกรรมทางธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (digital techology)สร้างนวัตกรรมที่แตกต่างไปจากการดำเนินการทางธุรกิจแบบเดิมๆและสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง
คำสำคัญ :   LCCL Books, การพัฒนาผู้เรียน, การเรียนรู้ของผู้เรียน, ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, นวัตกรรมทางธุรกิจ, เทคโนโลยีดิจิทัล, มศว., บัณฑิตวิทยาลัย มศว.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
เจ้าของผลงานร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 การจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive Innovation 11,523 1,378
2 4A ในการจัดการเรียนรู้ 1,437 495
3 ครู 3C สำหรับผู้เรียนยุคใหม่ 1,209 585
4 การจัดการเรียนรู้ยุค AI 1,178 645
5 การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 1,100 479
6 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 1,080 706
7 3 ความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 1,036 573
8 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : ขับเคลื่อนสู่งานประจำอย่างพอเพียงและยั่งยืน 1,005 653
9 การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ (Authentic competency–based assessment) 927 644
10 การเรียนรู้บนฐาน Passion : Passion - based Learning 839 463