การจัดการเรียนรู้ยุค AI

1,243      669
 
Creative Commons License
การจัดการเรียนรู้ยุค AI ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนรู้ยุค AI
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูงที่มีความสามารถในการตอบสนองคาสั่งของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย และเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตมากขึ้นอย่างรวดเร็ว การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่โลก AI จำเป็นต้องเร่งดำเนินการผ่านการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนที่มีภารกิจใหม่ คือ การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ AI เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การเรียนรู้ของผู้เรียน, Artificial Intelligence, ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, มศว., การวิจัยในชั้นเรียน, การพัฒนาผู้เรียน, LCCL Books, บัณฑิตวิทยาลัย มศว., พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, ปัญญาประดิษฐ์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. (2562). การจัดการเรียนรู้ยุค AI, 21 ตุลาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/157712
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. (2562). "การจัดการเรียนรู้ยุค AI". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/157712. (21 ตุลาคม 2562)
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. "การจัดการเรียนรู้ยุค AI". 21 ตุลาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/157712.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การจัดการเรียนรู้ยุค AI

ไม่พบข้อมูลการรีวิว