มารุต พัฒผล, รศ.ดร.

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  11,468
  1,376

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive Innovation
คำอธิบาย :  Disruptive Iovatio คือ นวัตกรรมทางธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (digital techology)สร้างนวัตกรรมที่แตกต่างไปจากการดำเนินการทางธุรกิจแบบเดิมๆและสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง
คำสำคัญ :   LCCL Books, การพัฒนาผู้เรียน, การเรียนรู้ของผู้เรียน, ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, นวัตกรรมทางธุรกิจ, เทคโนโลยีดิจิทัล, มศว., บัณฑิตวิทยาลัย มศว.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
เจ้าของผลงานร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
121
ผู้เข้าชม
66,363
ดาวน์โหลด
47,008
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive Innovation 11,468
แบบประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา) 1,969
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรร่วมสมัย 1,761
แบบประเมินเค้าโครงการวิจัย (ประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา) 1,689
ครู 3C สำหรับผู้เรียนยุคใหม่ 1,205

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 28 กุมภาพันธ์ 2565
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 28 กุมภาพันธ์ 2565
ตกผลึกการเรียนรู้ในสถานการณ์ COVID-19 28 กุมภาพันธ์ 2565
การเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ (Creative self-directed learning) 28 กุมภาพันธ์ 2565
นวัตกรรมทางจิตใจ (Mind Innovation) 28 กุมภาพันธ์ 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 การจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive Innovation 11,468 1,376
2 แบบประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา) 1,969 710
3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรร่วมสมัย 1,761 1,250
4 แบบประเมินเค้าโครงการวิจัย (ประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา) 1,689 751
5 ครู 3C สำหรับผู้เรียนยุคใหม่ 1,205 584
6 การจัดการเรียนรู้ยุค AI 1,172 644
7 การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 1,099 479
8 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 1,078 704
9 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : ขับเคลื่อนสู่งานประจำอย่างพอเพียงและยั่งยืน 1,003 651
10 การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ (Authentic competency–based assessment) 926 644