เสริมพลังการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ข้อมูลผลงาน

  134      76     
 
Creative Commons License
เสริมพลังการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เสริมพลังการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
คำอธิบาย :  พลังการเรียนรู้ (Learning power) หมายถึง การเรียนรู้
เชิงลึก (Deep learning) ที่เกิดขึ้นจากการที่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ
จากความอยากเรียนรู้ มีฉันทะในการเรียนรู้ ไม่ได้เรียนเพื่อประโยชน์
ส่วนตนแต่เพียงอย่างเดียว และนำไปสู่การทำประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อส่วนรวม เป็นพลังจากการเรียนรู้ที่พึงปรารถนาในสังคมปัจจุบัน
และอนาคต
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
คำสำคัญ :   การเรียนรู้เชิงลึก, การเสริมพลังการเรียนรู้, พลังการเรียนรู้, การพัฒนาผู้เรียน, LCCL Books, บัณฑิตวิทยาลัย มศว.มศว.
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, แผนการสอน

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (530.93 KB)