แบบประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา)

ข้อมูลผลงาน

  239      45     
 
Creative Commons License
แบบประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แบบประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา)
คำอธิบาย :  แบบประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
คำสำคัญ :   LCCL Books, บัณฑิตวิทยาลัย มศว., การพัฒนาผู้เรียน, การเรียนรู้ของผู้เรียน, ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, มศว., พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, แบบประเมินการวิจัย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (172.69 KB)