ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด

ข้อมูลผลงาน

  150      99     
 
Creative Commons License
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด
คำอธิบาย :  สาระสำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด (Cognitive theories)
1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม Gestalt
2. ทฤษฎีสนาม
3. ทฤษฎีเครื่องหมาย
4. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
5. ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gagné
6. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
7. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner
8. การสังเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
คำสำคัญ :   การสังเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด, บัณฑิตวิทยาลัย มศว.มศว., ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner, ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม, ทฤษฎีเครื่องหมาย, ทฤษฎีสนาม, ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย, ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gagné, LCCL Books, ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา, การพัฒนาผู้เรียน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, แผนการสอน

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (674.22 KB)