การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์

ข้อมูลผลงาน

  41      23     
 
Creative Commons License
การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์
คำอธิบาย :  ศักยภาพการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การใช้ความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีประโยชน์และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่าเดิม รวมทั้งเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
คำสำคัญ :   เทคโนโลยีดิจิทัล, บัณฑิตวิทยาลัย มศว.มศว., การสร้างสรรค์นวัตกรรม, การวิจัยและพัฒนา, LCCL Books, การสื่อสาร, การพัฒนาผู้เรียน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, แผนการสอน

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (540.08 KB)