แบบประเมินเค้าโครงการวิจัย (ประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา)

ข้อมูลผลงาน

  14      7     
 
Creative Commons License
แบบประเมินเค้าโครงการวิจัย (ประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แบบประเมินเค้าโครงการวิจัย (ประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา)
คำอธิบาย :  แบบประเมินเค้าโครงการวิจัย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
คำสำคัญ :   LCCL Books, การเรียนรู้ของผู้เรียน, ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, มศว., บัณฑิตวิทยาลัย มศว., แบบประเมินเค้าโครงการวิจัย, การพัฒนาผู้เรียน, พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (161.36 KB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง