การจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive Innovation

ข้อมูลผลงาน

  351      167     
 
Creative Commons License
การจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive Innovation is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive Innovation
คำอธิบาย :  Disruptive Innovation คือ นวัตกรรมทางธุรกิจ
ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology)
สร้างนวัตกรรมที่แตกต่างไปจากการดำเนินการทางธุรกิจแบบเดิมๆ
และสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
คำสำคัญ :   เทคโนโลยีดิจิทัล, พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, LCCL Books, มศว., ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, บัณฑิตวิทยาลัย มศว., นวัตกรรมทางธุรกิจ, การพัฒนาผู้เรียน, การเรียนรู้ของผู้เรียน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (924.03 KB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง