Soft Power All Education : การสร้างสรรค์นวัตกรรม

ข้อมูลผลงาน

  42      27     
 
Creative Commons License
Soft Power All Education : การสร้างสรรค์นวัตกรรม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Soft Power All Education : การสร้างสรรค์นวัตกรรม
คำอธิบาย :  New Normal Transformation คือการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในวิถีใหม่ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดเป็น All for Education ที่มี Soft Power ใช้พลังความร่วมมือโดยไม่ใช้การบังคับให้ทำตามแต่เป็นความร่วมมือของรัฐ เอกชน ชุมชน ทุกภาคส่วน มาสู่วัฒนธรรมร่วมด้วยช่วยกัน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
คำสำคัญ :   วัฒนธรรม, การสร้างสรรค์นวัตกรรม, นโยบายต่างประเทศ, การศึกษาวิถีใหม่, ค่านิยม, การพัฒนาผู้เรียน, กระบวนการเรียนรู้, บัณฑิตวิทยาลัย มศว.มศว., แบ่งปันทรัพยากร, LCCL Books
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, แผนการสอน