การโค้ชซึ่งกันและกันสู่ภาวะผู้นำสร้างสรรค์ : Peer Coaching to Creative Leadership

ข้อมูลผลงาน

  151      104     
 
Creative Commons License
การโค้ชซึ่งกันและกันสู่ภาวะผู้นำสร้างสรรค์ : Peer Coaching to Creative Leadership is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การโค้ชซึ่งกันและกันสู่ภาวะผู้นำสร้างสรรค์ : Peer Coaching to Creative Leadership
คำอธิบาย :  การโค้ชซึ่งกันและกัน (Peer coaching) เปิดใจรับฟังด้วย
ความตั้งใจ (Empathy listening) และเรียนรู้ผ่านการใช้พลังคำถาม
(Power questions) เ ก ิด ก า ร ร ับ ร ู้แ ล ะ เ ข ้า ใ จ ป ร ับ เ ป ล ี่ย น
Fixed mindset สู่ Growth mindset และต่อยอดเป็นภาวะผู้นำ
สร้างสรรค์ในวิชาชีพ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
คำสำคัญ :   LCCL Books, การสร้างสรรค์, จินตนาการ, วิสัยทัศน์, วัฒนธรรมการเรียนรู้, การพัฒนาผู้เรียน, ปรับเปลี่ยนความคิด, ความยืดหยุ่น, บัณฑิตวิทยาลัย มศว.มศว.
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, แผนการสอน

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (582.50 KB)