วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  12,909
  1,441

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive Innovation
คำอธิบาย :  Disruptive Iovatio คือ นวัตกรรมทางธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (digital techology)สร้างนวัตกรรมที่แตกต่างไปจากการดำเนินการทางธุรกิจแบบเดิมๆและสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง
คำสำคัญ :   LCCL Books, การพัฒนาผู้เรียน, การเรียนรู้ของผู้เรียน, ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, นวัตกรรมทางธุรกิจ, เทคโนโลยีดิจิทัล, มศว., บัณฑิตวิทยาลัย มศว.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
เจ้าของผลงานร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
11 การเรียนรู้บนฐาน Passion : Passion - based Learning 868 473
12 การเรียนรู้ส่วนบุคคล Personalized Learning 867 571
13 ความฉลาดด้านสิ่งแวดล้อม : Environmental Intelligence 867 351
14 การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดรวบยอด 859 581
15 ทักษะคาดการณ์อนาคต Foresight the Future 826 967
16 การวิจัยในชั้นเรียนยุค Digital Transformation 825 359
17 การพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น 810 645
18 การจัดการเรียนรู้ใน New normal เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 806 706
19 Disruptive Teacher: ครูผู้ทำลายล้างการสอนแบบเดิมๆ 795 607
20 การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 770 589