การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ข้อมูลผลงาน

  91      46     
 
Creative Commons License
การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
คำอธิบาย :  การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หมายถึง การที่ผู้สอน
ในฐานะที่เป็นโค้ชของผู้เรียน (Teacher as the Coach) ดำเนินการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ กระบวนการเรียนรู้
กระบวนการคิดขั้นสูง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยใช้วิธีการ
สร้างกระบวนการทางความคิดเพื่อการเติบโต (Growth mindset)
การสร้างบรรยากาศทางบวก (Affirming) การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้น
การเรียนรู้ (Feed–up) การใช้พลังคำถาม (Power questions)
การชี้แนะเพื่อการรู้คิด (Cognitive guide) การเป็นนั่งร้านการเรียนรู้
(Scaffolding) การให้ความเอื้ออาทร (Caring) การกำกับติดตาม
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ (Monitoring) การประเมินเพื่อการ
เ รีย นรู้ ( assessment for learning) การให้ข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback) และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
คำสำคัญ :   การเรียนรู้ของผู้เรียน, กระตุ้นการเรียนรู้, LCCL Books, การเรียนรู้ต่อยอด, การพัฒนาผู้เรียน, ความเอื้ออาทร, มศว., การกำกับติดตาม, ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, บัณฑิตวิทยาลัย มศว.
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.74 MB)