วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  12,911
  1,441

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive Innovation
คำอธิบาย :  Disruptive Iovatio คือ นวัตกรรมทางธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (digital techology)สร้างนวัตกรรมที่แตกต่างไปจากการดำเนินการทางธุรกิจแบบเดิมๆและสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง
คำสำคัญ :   LCCL Books, การพัฒนาผู้เรียน, การเรียนรู้ของผู้เรียน, ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, นวัตกรรมทางธุรกิจ, เทคโนโลยีดิจิทัล, มศว., บัณฑิตวิทยาลัย มศว.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
เจ้าของผลงานร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพหุปัญญา (ฉบับ Concise) 140 32
2 ครูผู้บ่มเพาะ (Teacher as Cultivator) 141 32
3 ทักษะการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Development Skills) 143 42
4 การเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา (Lively Learning) 150 52
5 ตกผลึกการเรียนรู้ในสถานการณ์ COVID-19 151 36
6 การเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ (Creative self-directed learning) 171 44
7 นวัตกรรมทางจิตใจ (Mind Innovation) 179 42
8 การเรียนรู้แบบทีมสร้างสรรค์นวัตกรรม : Team Learning for Innovation 245 93
9 ปลดล็อกศักยภาพผู้เรียน : Unlock Student's Potential 261 96
10 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 262 66