การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : ขับเคลื่อนสู่งานประจำอย่างพอเพียงและยั่งยืน

1,065      689
 
Creative Commons License
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : ขับเคลื่อนสู่งานประจำอย่างพอเพียงและยั่งยืน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : ขับเคลื่อนสู่งานประจำอย่างพอเพียงและยั่งยืน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การวิจัย คือ การค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้กระบวนการที่เชื่อถือได้ มีขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การกำหนดปัญหา2.การตั้งสมมติฐาน3.การเก็บรวบรวมข้อมูล4.การวิเคราะห์ข้อมูล5.การแปลความหมายและสรุปผล
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, บัณฑิตวิทยาลัย มศว., มศว., การเรียนรู้ของผู้เรียน, LCCL Books, การวิจัย, ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, การพัฒนาผู้เรียน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. (2562). การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : ขับเคลื่อนสู่งานประจำอย่างพอเพียงและยั่งยืน, 23 พฤศจิกายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160260
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. (2562). "การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : ขับเคลื่อนสู่งานประจำอย่างพอเพียงและยั่งยืน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160260. (23 พฤศจิกายน 2562)
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. "การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : ขับเคลื่อนสู่งานประจำอย่างพอเพียงและยั่งยืน". 23 พฤศจิกายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160260.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : ขับเคลื่อนสู่งานประจำอย่างพอเพียงและยั่งยืน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว