การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : ขับเคลื่อนสู่งานประจำอย่างพอเพียงและยั่งยืน

ข้อมูลผลงาน

  151      60     
 
Creative Commons License
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : ขับเคลื่อนสู่งานประจำอย่างพอเพียงและยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : ขับเคลื่อนสู่งานประจำอย่างพอเพียงและยั่งยืน
คำอธิบาย :  การวิจัย คือ การค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้กระบวนการที่เชื่อถือได้ มีขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน ได้แก่
1.การกำหนดปัญหา
2.การตั้งสมมติฐาน
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.การวิเคราะห์ข้อมูล
5.การแปลความหมายและสรุปผล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
คำสำคัญ :   การเรียนรู้ของผู้เรียน, การวิจัย, ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, บัณฑิตวิทยาลัย มศว., มศว., การพัฒนาผู้เรียน, พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, LCCL Books
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (660.74 KB)