การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

ข้อมูลผลงาน

  61      37     
 
Creative Commons License
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน
คำอธิบาย :  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการกำกับกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่ลุ่มลึกในสาระ (deep knowledge) ตลอดจนสามารถ คิดวิเคราะห์ถักทอ (weaving) ความรู้ และปรับประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของสภาพแวดล้อม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
คำสำคัญ :   ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, การพัฒนาผู้เรียน, การปรับประยุกต์ใช้, การเรียนรู้ด้วยตนเอง, การเรียนรู้ของผู้เรียน, มศว., LCCL Books, บัณฑิตวิทยาลัย มศว.
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.97 MB)