แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ

ข้อมูลผลงาน

  97      519     
 
Creative Commons License
แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ภัทราวุธ จึงเจริญ
คำสำคัญ :   อีสาน, การสร้างสิม, โครงการก่อสร้างสิมพื้นบ้านอีสาน, นครพนม, วัดวังไฮ, แบบสถาปัตยกรรม, บ้านวังไฮ, สิม, แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ, อุโบสถ, คำเตย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (7.17 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง