หลักสูตร ศาลปกครองและอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตอน 3 คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง 3.1 คดีที่มีฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น

ข้อมูลผลงาน

  55      32     
 
Creative Commons License
หลักสูตร ศาลปกครองและอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตอน 3 คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง 3.1 คดีที่มีฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หลักสูตร ศาลปกครองและอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตอน 3 คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง 3.1 คดีที่มีฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น
คำอธิบาย :  หลักสูตร ศาลปกครองและอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
1.เมื่อไรต้องฟ้องคดีที่ศาลปกครอง
1.1 ศาลปกครอง
1.2 คดีปกครอง
1.3 หน่วยงานทางปกครอง
1.4 เจ้าที่ของรัฐ
กิจกรรมท้ายบทเรียนที่ 1
2.คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง 6 ประเภท
2.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- กรณีศึกษา
2.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
- กรณีศึกษา
2.3 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- กรณีศึกษา
2.4 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัณณาทางปกครอง
- กรณีศึกษา
2.5 คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล เพื่อบังคับให้บุคคลกระทำหรือละเว้นกระทำการ
- กิจกรรมท้ายบทเรียนที่ 2.5
2.6 คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
- กิจกรรมท้ายบทเรียนที่ 2.6
3.คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
3.1 คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น
- กรณีศึกษา
3.2 คดีที่ไม่ใช่คดีปกครองโดยสภาพ
- กรณีศึกษา
แบบทดสอบ
- แบบทดสอบ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานศาลปกครอง
คำสำคัญ :   คดีปกครอง, กฎหมาย, ฟ้องคดี, เจ้าที่ของรัฐ, อำนาจพิจารณา, คดีพิพาท, พิพากษา, คดี
URL :   http://164.115.41.171/web/admincourt/jurisdiction/index.htm
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กฎหมาย ระเบียบ, กรณีศึกษา, VDO Clip