หลักสูตร วัฒนธรรมศาลปกครอง บทที่ 1 Trust

ข้อมูลผลงาน

  69      24     
 
Creative Commons License
หลักสูตร วัฒนธรรมศาลปกครอง บทที่ 1 Trust is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หลักสูตร วัฒนธรรมศาลปกครอง บทที่ 1 Trust
คำอธิบาย :  หลักสูตร วัฒนธรรมศาลปกครอง
บทที่ 1 Trust
บทที่ 2 กิจกรรม "ควรหรือไม่"
บทที่ 3 เตือนใจ
3.4 ยืนให้ตรง
3.5 เรียกร้องเงินจากผู้ฟ้องคดี
3.6 สินบนสอบบรรจุเป็นพนักงาน
บทที่ 4 กิจกรรม อย่างนี้ผิดหรือไม่
4.1 การรักษาวินัยและจริยธรรม เรื่องที่ 1
4.2 การรักษาวินัยและจริยธรรม เรื่องที่ 2
4.3 การรักษาวินัยและจริยธรรม เรื่องที่ 3
4.4 การแต่งกาย
4.5 การรักษาความลับ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานศาลปกครอง
คำสำคัญ :   คดีพิพาท, อำนาจพิจารณา, ฟ้องร้อง, คดีปกครอง, กฎหมาย, คดี, พิพากษา
URL :   http://164.115.41.171/web/admincourt/culture/index.html
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กฎหมาย ระเบียบ, VDO Clip, กรณีศึกษา