หลักสูตร รู้จักศาลปกครอง บทที่ 1 ศาลปกครอง 1.3 คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

ข้อมูลผลงาน

  60      23     
 
Creative Commons License
หลักสูตร รู้จักศาลปกครอง บทที่ 1 ศาลปกครอง 1.3 คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หลักสูตร รู้จักศาลปกครอง บทที่ 1 ศาลปกครอง 1.3 คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
คำอธิบาย :  หลักสูตร รู้จักศาลปกครอง
บทที่ 1 ศาลปกครอง
1.1 คดีปกครอง
- คดีปกครอง
1.1.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ คำลั่ง หรือการกระทำอื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- 1.1.1.1 อ่านไม่เข้าใจ ! .... เพราะเหตุ
- 1.1.1.2 คำสั่ง
1.1.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
1.1.3 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
- 1.1.3.1 ละเมิดการใช้อำนาจ
- 1.1.3.2 ละเมิดจากการละเลย
1.1.4 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
1.1.5 คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องฟ้องคดีต่ศาลเพื่อบังคับให้บุคคลกระทำการหรือละเว้นกระทำการ
1.1.6 คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง
1.2 คดีปกครองที่ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรง
1.3 คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
1.4 หน่วยงานทางปกครองที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
1.5 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
บทที่ 2 เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
2.1 เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
2.1.1 เป็นผู้ที่ได้รับความเดือร้อนเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
2.1.2 กรณีศึกษา
2.2ดำเนินแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้อง (กรณีเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้)
2.3 คำฟ้อง
2.4 ระยะเวลาการฟ้องคดี
2.4.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2.4.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
2.4.3 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.4.4 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
2.4.5 คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคล
2.4.6 การฟ้องคดีปกครองที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีแล้ว
บทที่ 3 ค่าธรรมเนียมศาล
- ค่าธรรมเนียมศาล
บทที่ 4 การขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
4.1 การขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
4.2 กรณีศึกษาการขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
4.3 ตัวอย่างการเขียนคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
4.3.1 กรณีที่เขียนคำขอวิธีการชั่วคราวฯ มาในคำฟ้องด้วย
4.3.2 กรณีที่เขียนคำขอวิธีการชั่วคราวฯ หลังจากยื่นคำฟ้องและอยู่ระหว่างรอการพิพากษาของศาล
บทที่ 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง
5.1 ระบบไต่สวน
5.1.1 ระบบไต่สวน
5.1.2 ระบบไต่สวน (Interactive)
5.2 ตุลาการศาลปกครอง
5.3 การนั่งพิจารณาคดี
5.4 การพิจารณาคดี
5.4.1 คำพิพากษา
5.4.2 คำพิพากษา (Interactive)
แบบทดสอบ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานศาลปกครอง
คำสำคัญ :   อำนาจพิจารณา, คดีปกครอง, ฟ้องร้อง, พิพากษา, คดี, คดีพิพาท, กฎหมาย
URL :   http://164.115.41.171/web/admincourt/elearning/index.html
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กฎหมาย ระเบียบ, กรณีศึกษา, VDO Clip