VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน พาชมกาดสืบสาน

ข้อมูลผลงาน

  86      34     
 
Creative Commons License
VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน พาชมกาดสืบสาน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน พาชมกาดสืบสาน
คำอธิบาย :  VDO พาชมกาดสืบสานงานทำมือ ในงาน "กาดสืบสานครัวฮัก" และ "กาดสืบสานงานทำมือ" วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, นิศารัตน์ เอกรักษา, สันติ สวนศรี
คำสำคัญ :   งานทำมือ, เชียงใหม่, กาดสืบสาน, ล้านนา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (94.96 MB)