การเขียนและ การอ่านภาษาไทย

ข้อมูลผลงาน

  70      47     
 
Creative Commons License
การเขียนและ การอ่านภาษาไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การเขียนและ การอ่านภาษาไทย
คำอธิบาย :  สิ่งรอบตัว คำพื้นฐาน สำหรับเด็กปฐมวัย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   เสริมทักษะ, แบบฝึกหัด, บัตรคำศัพท์, ตัวอักษรภาษาไทย, ความรู้ทั่วไป, ปฐมวัย, บัตรคำ, คำพื้นฐาน, สิ่งรอบตัว, คำศัพท์ไทย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อสอบ, แบบฝึกหัด, คำศัพท์ คำนิยาม ความหมาย, กิจกรรม และ Labs, ใบงาน

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (181.59 KB)