สื่อการคูณ สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ข้อมูลผลงาน

  75      33     
 
Creative Commons License
สื่อการคูณ สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สื่อการคูณ สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
คำอธิบาย :  สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรื่องการคูณ หัวข้อ บทเรียนเรื่องการคูณ, นิยามของการคูณ, องค์ประกอบของการคูณ, การคูณจำนวน 1 หลักกับจำนวนหลายหลักที่ไม่มีการทด, การคูณจำนวน 1 หลักกับจำนวนหลายหลักที่มีการทด, การคูณกันของจำนวนที่มากกว่า 1 หลัก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ (กทศ.)
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
คำสำคัญ :   นิยามของการคูณ, การคูณจำนวน 1 หลักกับจำนวนหลายหลักที่ไม่มีการทด, บทเรียนเรื่องการคูณ, องค์ประกอบของการคูณ, การคูณ, การคูณกันของจำนวนที่มากกว่า 1 หลัก, การคูณจำนวน 1 หลักกับจำนวนหลายหลักที่มีการทด
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, บรรยาย

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (124.98 MB)