บทเรียนเรื่องเศษส่วน สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ข้อมูลผลงาน

  63      35     
 
Creative Commons License
บทเรียนเรื่องเศษส่วน สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  บทเรียนเรื่องเศษส่วน สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
คำอธิบาย :  สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน บทเรียนเรื่องเศษส่วน หัวข้อ นิยามของเศษส่วน, การเปรียบเทียบเศษส่วน 2 จำนวน, การบวก - ลบ เศษส่วนที่ส่วนเท่ากัน, การบวก - ลบ เศษส่วนที่ส่วนไม่เท่ากัน, เศษส่วนที่เท่ากัน, จำนวนคละ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ (กทศ.)
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์, สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
คำสำคัญ :   บทเรียนเรื่องเศษส่วน, การบวก - ลบ เศษส่วนที่ส่วนเท่ากัน, การเปรียบเทียบเศษส่วน 2 จำนวน, จำนวนคละ, การบวก - ลบ เศษส่วนที่ส่วนไม่เท่ากัน, เศษส่วนที่เท่ากัน, นิยามของเศษส่วน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, บรรยาย

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (160.73 MB)