บทเรียนเรื่องเปอร์เซ็นต์และร้อยละ สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ข้อมูลผลงาน

  62      35     
 
Creative Commons License
บทเรียนเรื่องเปอร์เซ็นต์และร้อยละ สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  บทเรียนเรื่องเปอร์เซ็นต์และร้อยละ สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
คำอธิบาย :  สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน บทเรียนเรื่องเปอร์เซ็นต์และร้อยละ หัวข้อ นิยามของเปอร์เซ็นต์และร้อยละ, ตัวอย่างการแสดงค่าเปอร์เซ็นต์และร้อยละในรูปแบบภาพสัญลักษณ์, ตัวอย่างโจทย์แบบฝึกหักเปอร์เซ็นต์และร้อยละ, การเทียบบัญญัติไตรยางศ์, ตัวอย่างโจทย์แบบฝึกหักเทียบบัญญัติไตรยางศ์,
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ (กทศ.)
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
คำสำคัญ :   ตัวอย่างโจทย์แบบฝึกหักเปอร์เซ็นต์และร้อยละ, ตัวอย่างโจทย์แบบฝึกหักเทียบบัญญัติไตรยางศ์, การเทียบบัญญัติไตรยางศ์, นิยามของเปอร์เซ็นต์และร้อยละ, บทเรียนเรื่องเปอร์เซ็นต์และร้อยละ, ตัวอย่างการแสดงค่าเปอร์เซ็นต์และร้อยละในรูปแบบภาพสัญลักษณ์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บรรยาย, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (41.56 MB)