ตัวอย่างการปฏิบัติการถวายความเคารพ การถวายบังคม และการหมอบกราบที่จะใช้ในพิธีการต่าง ๆ

ข้อมูลผลงาน

  98      16     
 
Creative Commons License
ตัวอย่างการปฏิบัติการถวายความเคารพ การถวายบังคม และการหมอบกราบที่จะใช้ในพิธีการต่าง ๆ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ตัวอย่างการปฏิบัติการถวายความเคารพ การถวายบังคม และการหมอบกราบที่จะใช้ในพิธีการต่าง ๆ
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กองทัพภาคที่ ๑
คำสำคัญ :   การถวายความเคารพ, การหมอบกราบ, การถวายบังคม, พระราชพิธี
URL :   https://www.youtube.com/watch?v=EVpPKuSTvY0
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip