สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 4

ข้อมูลผลงาน

  80      38     
 
Creative Commons License
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 4 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 4
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ศรัญญา ทับน้อย, ธัญญลักษณ์ วงค์ทองจันทร์, วิลดา หอมจันทร์, บัณฑิตา ลิขสิทธิ์, สมจิตร ประดิษฐ, วิรัช สิทธิจารย์, นพรัตน์ ไทยเจริญ, ดารณี ศักดิ์ศิริผล,รศ.ดร., สุพิชญา การีสรรพ์, อานนท์ สีดาพรม, ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร, อำพร โคสอน
คำสำคัญ :   การศึกษาพิเศษ, เด็กพิเศษ, คำศัพท์, ภาษาไทย, ฝึกออกเสียง, พูด, ฝึกพูด
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้