สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 5

ข้อมูลผลงาน

  70      38     
 
Creative Commons License
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 5 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 5
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   อำพร โคสอน, วิรัช สิทธิจารย์, ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร, ธัญญลักษณ์ วงค์ทองจันทร์, สุพิชญา การีสรรพ์, ดารณี ศักดิ์ศิริผล,รศ.ดร., บัณฑิตา ลิขสิทธิ์, ศรัญญา ทับน้อย, อานนท์ สีดาพรม, วิลดา หอมจันทร์, นพรัตน์ ไทยเจริญ, สมจิตร ประดิษฐ
คำสำคัญ :   ฝึกพูด, ภาษาไทย, พูด, เด็กพิเศษ, ฝึกออกเสียง, คำศัพท์, การศึกษาพิเศษ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip